UCE - Materiál - třída 1 - zásoby (1 - maturitní

MATERIÁL - ZÁSOBY – TŘÍDA 1

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY 1

- zásoby patří do oběžného majetku
- jednorázově se spotřebovávají
patří sem – 1) materiál – účtová skupina 11 ( suroviny – základní materiál, pomocné a provozovací
(111, 112, 119) látky, náhradní díly, obaly a další movitosti s dobou
použitelnosti kratší než 1 rok bez ohledu na výši
ocenění )

2) zásoby vlastní výroby – úč. sk.12 ( nedokončená výroba, polotovary, hotové výrobky
(121, 122, 123) zvířata )

3) zboží – účtová skupina 13 ( zahrnují se sem věci, které účetní jednotka pořizuje za
(131, 132) účelem dalšího prodeje )

- oceňování zásob – 1) při pořízení (nákupem) –
a) pořizovací cena + vedlejší pořizovací náklady
( VPN – přepravné, clo, provize, pojistné, náklady na zpracování m. )
b) vlastní náklady ( přímé, nepřímé )
c) reprodukční cena ( stanovená soudním znalcem )

2) při výdeji do spotřeby (vyskladněním) –
a) FIFO – postupně oceňujeme od nejstarších zásob
b) vážený aritmetický průměr
+ proměnlivý – oceňujeme každou výdejku průměrnou cenou
+ periodický – vypočte se průměrná cena a touto cenou oceňujeme
výdejky příští měsíc

PŘ.: PS k 1.3. – 150 kg – ks 20 Kč ; PŘ 5.3. – 220 kg – ks 19 Kč ; VÝD 20.3. – 160 Kg ; PŘ 25.3.
100 Kg – ks 18 Kč ; VÝD 31.3 – 200 kg

PROMĚNLIVÝ

Datum Doklad
(text) Kč Cena za
jednotku Kč
Příjem Výdej Zůstatek Příjem Výdej Zůstatek
1.3 PS / / 150 20 / / 3 000
5.3 PŘ 220 / 370 19 4 180 / 7 180
20.3 VÝD / 160 210 19,41 / 3 105,6 4 074,4
25.3 PŘ 100 310 18 180 5 874,4
31.3 VÝD / 200 110 18,5 / 3 790 2 084,4

FIFO

PS 1.3. – 150 kg / ks 20 Kč
PŘ 5.3. – 220 kg / ks 19 Kč
VÝD 20.3. – 160 kg (150 kg x 20 = 3 000 ; 10 x 19 = 190 ; 3 190 / 160 = 19,93 Kč )
PŘ 25.3. – 100 kg / ks 18 Kč
VÝD 31.3. – 200 Kg (200 kg x 19 = 3800 ; 3800 / 200 = 19 Kč)

PERIODICKÝ

PS 1.3 150 Kg 20 Kč 3 000 Kč
5.3 220 Kg 19 Kč 4 180 Kč
20.3 160 Kg
25.3 100 Kg 18 Kč 1 800 Kč
31.3 200 Kg

3 000 + 4 180 + 1 800 / 150 + 220 + 100 = 8 980 / 470 = 19,1

ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU

- materiál může pořizovat – plátce a neplátce DPH
- z tuzemska a ze zahraničí
- za hotové nebo na fakturu
- dodavatel může požadovat zálohu
- pořízení materiálu účtujeme dvojím způsobem – A a B
1) způsob A – pořízený materiál se během roku účtuje přes účty 111 a 112
- do spotřeby (třída 5) se účtuje materiál až při jeho výdeji ze skladu
- používají firmy, které musí mít ověřenou účetní závěrku auditorem (s.r.o, a.s)
2) způsob B – materiál se během roku účtuje přímo do nákladů na účet 501
- důležitá je pečlivá evidence na 112

VNITROPODNIKOVÉ PŘEPRAVNÉ

- přeprava provedená vlastními dopravními prostředky
- jedná se o vnitropodnikovou službu
- účtování = 111/622 – aktivace vnitropodnikových služeb

AKTIVACE MATERIÁLU

- podnik si v některých případech vyrobí určité druhy materiálu sám, např.: obaly a náhradní díly
- jedná se o předměty, které patří do jiného oboru, než je hlavní výrobní program
- nahrazují externí dodávky
- účtuje se na – 111/621

POŘÍZENÍ MATERIÁLU ZE ZAHRANIČÍ

- musí se rozlišovat pořízení (nákup) materiálu
1) Člen EU (nějaký členský stát EU)
2) Nečlen EU (stát mimo EU)

- ČR je členem EU od 1.5 2004

Člen EU – FAP od zahraničního dodavatele se účtuje stejně jako faktura z tuzemska, ale částka se
musí přepočítat na Kč (denní kurz ČNB ; pevný kurz (vnitropodniková směrnice)
- DPH – není součástí přijaté faktury
- zahraniční firma nezdaňuje materiál na výstupu, pokud česká firma sdělí DIČ
- česká firma si sama vyměří DPHa zároveň má povinnost odvést DPH na FÚ
- a) přidanění (povinnost odvést DPH) – 349/343
b) nárok na odpočet daně – 343/349

Nečlen EU – FAP účtujeme stejně jako u člena (111/321), DPH taky (349/343 ; 343/349)
- celní orgán vyúčtovává clo na základě JCD (Jednotné celní deklarace) (379)
- clo je součástí pořizovací ceny materiálu (je VPN)
- clo může být - % z hodnoty faktury nebo pevnou částkou Kč

ANALITICKÁ EVIDENCE MATERIÁLU

- na účtě 112 se účtuje v pořizovacích cenách
- PC mohou být různé – různé vedlejší pořizovací náklady a různé ceny materiálu
- AE umožňuje 2 postupy účtování, nejčastější způsob = PC – rozdělíme na 112 - 100 – PC
a na 112 – 200 – VPN
- součet částek na účtě 112/100 a 112/200 udává skutečnou PC ( uvedena na syntetickém účtě 112 )

REKLAMACE PŘI DODÁVKÁCH MATERIÁLU

- při dodávkách se mohou vyskytnout nesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem, dopravcem
- nesrovnalosti se týkají v množství, kvalitě, jiný materiál ......
- odběratel uplatňuje své nároky vůči dodavateli – REKLAMACE (reklamační nárok)

INVENTARIZACE VE SKLADU MATERIÁLU

- podle zákona o účetnictví musí úč. jednotky provádět provedené inventarizace (1x ročně)
- Inventura – fyzická – přepočítání převážení..... ; zjišťujeme skutečný stav
- dokladová – u majetku např.: peníze v bance, pohledávky, závazky .......
- Inventarizace – porovnání skutečného stavu se stavem účetním
- mohou být zjištěny inventarizační rozdíly – manka a přebytky
- Manka – skutečný stav je menší než účetní stav
- manka jsou provozním nákladem (501, 549)
a) do normy – přirozený úbytek 501/112
b) nad normu – zaviněné ; nezaviněné (549/112)

ŠKODY NA ZÁSOBÁCH MATERIÁLU

- náklady – provozní (549) ; mimořádné (582)
- pokud je podnik pojištěn očekává náhradu škody od pojišťovny – to bude náš výnos (648, 688)
- přiznání náhrady škody od pojišťovny se účtuje na účet – 378
- druhy škod – a) daňově uznatelné
b) daňově neuznatelné

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB MATERIÁLU PŘI INVENTARIZACI

- zásoby mohou mít vyšší užitnou hodnotu (přírůstek) – neúčtuje se ; nebo nižší – zde rozlišujem
zda je snížení trvalé (549/112) nebo dočasné (559/191, 191/559 – vytvoření opravné položky)

MATERIÁL NA CESTĚ, NEVYFAKTRUROVANÉ DODÁVKY

- účtujeme na konci účetního období k 31.12 ; úč. j. tedy nemá materiál a má FAP, nebo má FAP a nemá materiál
- není materiál ale je FAP (119)
- není FAP ale je materiál (389)

PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ – SHRNUTÍ

1 – FAP nákup materiálu – 200 000 Kč 111/ 501/
DPH 19% 38 000 Kč 343/ 343/
celkem 238 000 Kč /321 / 321
2 – FAP přepravné materiálu - 5 000 Kč 111/321 501/321
3 – příjemka materiálu - 205 000 Kč 112/111
4 – výdejka materiálu - 165 000 Kč 501/112
5 – VBÚ úhrada za materiál - 238 000 Kč 321/221

8 – FAP materiál z Francie - 3 500 EUR, kurz 24 Kč/1 EUR
- 84 000 Kč 111/321
7 – VÚD přidanění 19% - 15 960 Kč 349/343 349/343
nárok na odpočet - 15 960 Kč 343/349 343/349
8 – VBÚ úhrada FAP - 84 000 Kč 321/221

9 – FAP za materiál z USA - 3 000 USD, kurz 26 Kč/1 USD
- 78 000 Kč 111/321 501/321
10- JCD 5% clo z hodnoty f. - 3 900 Kč 111/379 501/379

11 – FAP materiál - 50 000 Kč 111/343/321 501/343/321
12 – příjemka - 40 000 Kč 112/111
13 – náhradní dodávka - 8 000 Kč 111/321 501/321
14- dobropis - 2 000 Kč 315/321 315/321
15 – reklamační nárok - 10 000 Kč 315/111 315/501

16 – dobropis - 6 000 Kč 315/321 315/321
17 – zbytek neuznán - 12 000 Kč 549/315 549/315

18 – VÚD hodnota zničených
zásob - 549/112 549/112
19 – VÚD předpis škody od-
odpovědné osobě - 353/648
20 – předpis náhrady od pojišťovny 378/648
21 – do 31.12 pojišťovna neoz-
námila výši náhrady - 388/648
22 – VBÚ – pojišťovna zas-
lala náhradu škody - 221/378

23 – FAP nákup materiálu - 200 000 Kč 111/321 501/321
24 – VÚD materiál na cestě - 200 000 Kč 119/111 119/111
25 – příjemka materiálu - 200 000 Kč 112/119

26 – příjemka materiálu - 300 000 Kč 112/111
27 – VÚD nevyfakturovaná
dodávka - 300 000 Kč 111/389 501/389
28 – FAP nákup materiálu - 300 000 Kč 389/321 389/321

29 – úbytek zboží při prodeji - 504/132
30 – přebytek zboží - 132/648 132/648
31 – trvalé snížení hodnoty - 549/132 549/132


koukám že to zobrazení není nejideálnější takže pro stáhnutí dávám sem (kdyby bylo potřeba to reupnout tak pište na 354-294-305 - http://data2.edisk.cz/stahni/58873/Material.doc_62kB.html

by Vicky, přidáno 09.03.2007 15:58:16

materiál byl zobrazen 1956X

průměrné hodnocení: 0,50         ohodnotit (jako ve škole):

Copyright © 2006 Antisprti.wz.cz, Design by Michal Brtníček, All rights reserved.